China: Guangzhou – Cantonese Food Recap

China: Guangzhou – Shameen Island

China: Guangzhou – Dafo Temple

China/Hainan: Hainanese Food Recap

China/Hainan: Haikou – Modern City